XXXVII Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 23.12.2021 r. 

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2022 w szkołach i p

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Warszawska na terenie miejscowości Jedlińsk.

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 – 2027

Projekt Uchwały nr 8 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Projekt Uchwały nr 9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022-2027

Projekt Uchwały nr 10 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-12-16 15:10:02.

XXXVI Sesja Rady Gminy Jedlińsk w dniu 25.11.2021 r. 

Porządek obrad

Projekt nr 1 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Projekt nr 2 o zmianie uchwały Nr XIX/46/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk – sołtys

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-18 15:19:52.

XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jedlińsk w dniu 05.11.2011 r. 

Porządek obrad

Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie na 2021 r.

Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2021 w sprawie WPF na lata 2021-2027 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-11-02 09:48:29.

XXXIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 28.10.2021 rok

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021-2027

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-10-21 15:02:03.

XXXIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021-2027

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-09-16 15:43:02.

XXXII Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 15.07.2021 rok. 

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlińsk na rok szkolny 2021/2022

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021-2026

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie zmiany statutu gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-07-08 14:16:27.

XXXI Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 27.05.2021 r.

Porządek obrad

Projekt uchwały nr 1 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania

Projekt uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego

Projekt uchwały nr 3 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Projekt uchwały nr 4 w sprawie zatrwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury

Projekt uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok zakładu opieki zdrowotnej

Projekt uchwały nr 6 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021- 2026

Projekt uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian gminy na 2021 roku

Projekt uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Gminy Jedlińsk na lata 2021-2026

Projekt uchwały nr 9 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Projekt uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku

Projekt uchwały nr 11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Drektora Publiczej Szkoły Podstawowej w Jedlance

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2021-05-20 14:46:39.

XXX Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 22.04.2021 r. 

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Jankowice

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie przekazania petycji z dnia 25 marca 2021 roku organowi właściwemu.

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-15 15:54:00.

XXIX Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 25.03.2021 r.

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2021 - 2024

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2021-2025

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości – Kępiny i Czarna Rola

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2021-03-18 14:45:07.

XXVIII Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 25.02.2021 r. 

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia petycji ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej szczepionce”.

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej równości mieszkańców.

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały Nr X/41/2007 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwał nr 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Projekt Uchwały nr 8 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-02-18 14:55:23.

XXVII Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 30 grudnia 2020 r. 

Porządek obrad

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.405.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedlińsk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu nr Ra.406.2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021 w szkołach i p

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, prz

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Projekt Uchwał nr 6 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Projekt Uchwały nr 8 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Projekt Uchwał nr 9 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Projekt Uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Projekt Uchwały nr 11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021-2026

Projekt Uchwały nr 12 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:33:39.

XXVI Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 15 grudnia 2020 r. 

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości z

Projekt Uchwał nr 2 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

Projekt Uchwał nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie wyznaczenia granicy aglomeracji Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-12-10 14:32:18 | Data modyfikacji: 2020-12-10 14:48:19.

XXV Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 09.11.2020 rok. 

Porządek obrad

Projekt Uchwał nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-06 13:15:15.

XXIV Sesja Rady Gminy Jedlińsk - 29.10.2020 r. 

Porządek obrad

Projekt Uchwał nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwał nr 2 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Projekt Uchwał nr 3 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym i oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości za

Projekt Uchwał nr 4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Projekt Uchwał nr 5 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwał nr 6 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku na rok 2021

Projekt Uchwał nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na z kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Projekt Uchwał nr 8 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2025

Projekt Uchwał nr 9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026

Projekt Uchwał nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-10-22 09:07:15.

XXIII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 24.09.2020 r. 

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-09-17 09:06:09.

XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 13.08.2020 r.

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlińsk na rok szkolny 2020/2021

Projekt Uchwały nr 5 zmieniający Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-06 14:23:33.

XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 16.07.2020 r.

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-07-09 13:28:15.

XX sesja Rady Gminy Jedlińsk - 25.06.2020 r.

Porządek obrad

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:22:45.

XIX sesja Rady Gminy Jedlińsk - 28.05.2020 r.

Porządek obrad sesji

Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania

Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego

Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury

Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok zakładu opieki zdrowotnej

Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Projekt nr 7 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Projekt nr 8 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Projekt nr 9 - Uchwała w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Jedlińsk nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok

Projekt nr 10 - Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk - sołtysów

Projekt nr 11 - Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Projekt nr 12 - Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Projekt nr 13 - Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Projekt nr 14 - Uchwała w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-05-20 13:50:53.

XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 26.03.2020 r. 

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/1/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Jedlińsk nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:37:17.

XVII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 27.02.2020 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bierwce

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bierwiecka Wola

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Boża Wola

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarny Ług

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Górna Wola

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gutów

Projekt Uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Janki

Projekt Uchwały nr 9 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jankowice

Projekt Uchwały nr 10 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlanka

Projekt Uchwały nr 11 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 12 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeziorno

Projekt Uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kamińsk

Projekt Uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klwatka Szlachecka

Projekt Uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klwaty

Projekt Uchwały nr 16 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kruszyna

Projekt Uchwały nr 17 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lisów

Projekt Uchwały nr 18 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ludwików

Projekt Uchwały nr 19 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mokrosęk

Projekt Uchwały nr 20 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Narty

Projekt Uchwały nr 21 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Wola

Projekt Uchwały nr 22 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowe Zawady

Projekt Uchwały nr 23 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaseczno

Projekt Uchwały nr 24 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piastów

Projekt Uchwały nr 25 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płasków

Projekt Uchwały nr 26 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Romanów

Projekt Uchwały nr 27 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stare Zawady

Projekt Uchwały nr 28 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Urbanów

Projekt Uchwały nr 29 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wielogóra

Projekt Uchwały nr 30 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzchowiny

Projekt Uchwały nr 31 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Gutowska

Projekt Uchwały nr 32 w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wsola

Projekt Uchwały nr 33 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Projekt Uchwały nr 34 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:21:42.

XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 29.01.2020 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-27 15:21:33.

XV sesja Rady Gminy Jedlińsk - 30.12.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020 w szkołach

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, prz

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Projekt Uchwały nr 8 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Projekt Uchwały nr 11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020–2026

Projekt Uchwały nr 12 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-23 11:32:05.

XIV sesja Rady Gminy Jedlińsk - 28.11.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXX/25/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzym

Projekt Uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:35:03.

XIII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 30.10.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości za

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Projekt Uchwały nr 8 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 9 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Projekt Uchwały nr 10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwały nr 11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Projekt Uchwały nr 12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały nr 13 w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

Projekt Uchwały nr 14 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-23 08:02:40.

XII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 27.09.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjn

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-09-20 09:39:00.

XI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 22.08.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-19 15:44:14.

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jedlińsk - 01.08.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:27:28 | Data modyfikacji: 2019-07-25 14:28:28.

IX sesja Rady Gminy Jedlińsk - 27.06.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawan

Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Jedlińsk

Projekt nr 7 - Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 - 2026

Projekt nr 8 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt nr 9 - Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-19 09:55:32.

VIII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 30.05.2019 r. 

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt nr 1 - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania

Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

Projekt nr 3 - Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury

Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok zakładu opieki zdrowotnej

Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 - 2026

Projekt nr 7 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-05-23 11:33:36 | Data modyfikacji: 2019-05-23 11:33:48.

VII sesja Rady Gminy Jedlińsk - 25.04.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk.

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 - 2026

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwała nr 4 w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:33:47.

VI sesja Rady Gminy Jedlińsk - 28.03.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzo

Projekt Uchwały nr 2 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dz

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2019

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Projekt Uchwały nr 5 o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Projekt uchwały nr 6 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019-2026

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-03-27 07:53:54.

V sesja Rady Gminy Jedlińsk - 28.02.2019 r.

Porządek obrad sesji Rady Gminy

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Projekt Uchwaly nr 2 w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin "Radomka"

Projekt Uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2019

Projekt Uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Projekt Uchwały nr 5 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026

Projekt Uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Projekt Uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Projekt nr 8 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2019- 2023

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2019-02-22 11:57:47 | Data modyfikacji: 2019-03-27 07:53:11.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 10.01.2019 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:25:44.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.12.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-12-27 07:28:34 | Data modyfikacji: 2018-12-27 16:16:55.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.11.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-11-26 13:13:51.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 19.11.2018 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2018-11-14 12:28:51.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 18.10.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-10-15 10:25:26.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 26.09.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:11:51.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.08.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-17 16:16:02.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.06.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-06-22 11:19:22.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.05.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:16:14.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.03.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:11:06 | Data modyfikacji: 2018-04-03 12:09:52.

Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.03.2018 r.

Projekt nr 1

Projekt nr 2

Projekt nr 6

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-03-14 15:38:24 | Data modyfikacji: 2018-03-21 08:15:46.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.02.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-22 08:19:35.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 12.01.2018 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2018-01-05 14:24:14 | Data modyfikacji: 2018-01-05 14:34:54.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.12.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-12-27 09:21:23.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.11.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-24 07:45:25.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.10.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:52:03.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.09.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-28 12:34:44.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 18.09.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 09:46:12.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 08.09.2017 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2017-09-01 14:50:17 | Data modyfikacji: 2017-09-08 07:37:08.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.06.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-28 07:51:57 | Data modyfikacji: 2017-06-29 10:54:56.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 25.05.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-23 15:40:08.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 19.04.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-04-13 11:17:07.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.03.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-22 07:50:05.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 09.02.2017 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-02-02 07:32:13.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.12.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-27 09:42:17.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 24.11.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-17 16:45:05.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.10.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-24 14:13:49.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.09.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-21 13:40:48.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 07.09.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-05 16:03:57.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 31.08.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-24 10:08:23.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.06.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-06-22 18:54:56 | Data modyfikacji: 2016-06-22 20:11:52.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 25.05.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-13 07:31:05 | Data modyfikacji: 2016-05-13 07:36:19.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 20.04.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-19 11:16:36.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 17.03.2016 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:07:14 | Data modyfikacji: 2016-03-11 07:58:06.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.02.2016 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-02-23 07:32:27.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 14.01.2016 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-01-07 08:10:15.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.12.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:22:55.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.11.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-11-24 11:44:25.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 28.10.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-10-22 15:26:07.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 10.09.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-03 09:40:27.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.06.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-22 15:35:26.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.05.2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-05-13 17:15:26 | Data modyfikacji: 2015-05-14 08:55:00.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.03.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:12:51.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.02.2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-02-24 11:32:18.
 Zawiadomienie o zwołaniu sesji przez Komisarza Wyborczego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-09 14:38:24.
 Ogłoszenie o I sesji Rady Gminy Jedlińsk w kadencji 2014-2018

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-12-01 00:07:59 | Data modyfikacji: 2016-01-07 08:12:11.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 14.07.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-07-14 11:51:37 | Data modyfikacji: 2014-07-14 13:09:15.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 08.05.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:53:26.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 20.03.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-03-20 08:08:58.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.01.2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2014-01-28 08:41:30.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.12.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-12-19 12:54:03.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 14.11.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-11-08 08:12:22 | Data modyfikacji: 2013-12-19 12:53:38.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.09.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:29:21.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 09.08.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:42:31 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:58:03.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 27.06.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:41:24 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:58:24.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 05.06.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:40:50 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:58:45.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 30.04.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:40:12 | Data modyfikacji: 2013-09-09 13:59:16.
  Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 22.03.2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:39:49 | Data modyfikacji: 2013-09-09 14:00:11.
 Porządek obrad sesji Rady Gminy na dzień 29.11.2012 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:26:26.
Data wprowadzenia: 2012-11-21 15:26:26
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek