REFERAT SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY  tel. 048 32-13-126

Zadania referatu:
- wydawanie dowodów 
- ewidencja ludności
- prowadzenie spraw wojskowych i obrony cywilnej
- współdziałanie z policją i strażą pożarną oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami    społecznymiREFERAT BUDŻETOWY  tel. 048 32-13-066
 Zadania referatu:
- opracowanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją
- sprawy związane z wymiarem i poborem lokalnych podatków i opłat
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT  tel. 048 32-13-066
- prowadzenie obsługi księgowej
- sprawy naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenia kontroli w tym zakresie
- prowadzenie dokumentacji w zakresie ulg ustawowych
- prowadzenie kontroli prawidłowości opodatkowania budynków i gruntów
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym z gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach zobowiązań pieniężnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów


REFERAT PROMOCJI i ROZWOJU GOSPODARCZEGO  tel. 048 32-13-087
e-mail: inwestycje@jedlinsk.pl
Zadania referatu:
- wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- przygotowanie przepisów prawa miejscowego w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
- prowadzenia rejestru przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego z terenu Gminy
- wydawanie druków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz udostępnianie Polskiej Klasyfikacji Działalności


REFERAT ROLNICTWA, ŚRODOWISKA i GOSPODARKI GRUNTAMI tel. 048 32-13-098
e-mail: rolnictwo@jedlinsk.pl
Zadania referatu: 
- prowadzenie ewidencji gruntów na terenie gminy
- prowadzenie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego
- prowadzenie gospodarki gruntami komunalnymi w zakresie komunalizacji mienia, ewidencji, obrotu, podziału, wywłaszczeń na rzecz gminy


URZĄD STANU CYWILNEGO  tel. 048 32-13-126
Zadania referatu
- rejestracja urodzeń
- rejestracja zgonów
- rejestracja małżeństw

 

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2003-08-18 12:56:42 | Data modyfikacji: 2008-06-02 12:20:21.
Data wprowadzenia: 2003-08-18 12:56:42
Data modyfikacji: 2008-06-02 12:20:21
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek