Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:36:06.
 Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wierzchowinach

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:35:00.
 Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:34:01.
 Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2016–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:32:40.
 Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:31:26.
 Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:27:11.
 Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:22:43.
 Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:21:33.
 Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:20:23.
 Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:18:51.
 Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2016

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:17:44.
 Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:17:06.
 Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:16:15.
 Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-18 17:14:49.

Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr VII/35/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik graficzny Nr 1A

Załącznik graficzny Nr 1B

Załącznik graficzny Nr 1C

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-15 07:10:25.
 Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy nieodpłatnego użytkowania

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 12:18:16.
 Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Jedlińsk na lata 2015–2022

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:55:14 | Data modyfikacji: 2015-12-11 12:52:44.
 Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:22:51.
 Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 10:21:10.

Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załącznik Nr 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1)

Załącznik Nr 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 3 Dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

Załącznik Nr 4 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B)

Załącznik Nr 5 Informacja dane identyfikacyjne współwłaścicieli/współposiadaczy nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, spółką lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (ZN-1Z)

Załącznik Nr 6 Informacja w sprawie podatku rolnego (IR-1)

Załącznikk Nr 7 Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 8 Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)

Załącznik Nr 9 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B)

Załącznik Nr 10 Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)

Załącznik Nr 11 Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik Nr 12 Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)

Załącznik Nr 13 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B)

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:50:12 | Data modyfikacji: 2015-12-11 10:19:52.

Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/31/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:36:26 | Data modyfikacji: 2015-12-14 18:36:24.
 Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:34:55.
 Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:33:51.
 Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:33:03 | Data modyfikacji: 2015-12-15 14:29:21.
 Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:32:33.
 Uchwała Nr XII/67/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:32:06.
 Uchwała Nr XII/66/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:31:15 | Data modyfikacji: 2016-01-20 14:34:19.
 Uchwała Nr XII/65/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:30:28 | Data modyfikacji: 2015-12-07 07:56:21.
 Uchwała Nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:29:53.
 Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:29:17.
 Uchwała Nr XII/62/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:28:34.
 Uchwała Nr XII/61/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dni 28 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:27:46.
 Uchwała Nr XII/60/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:27:11.
 Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:26:33 | Data modyfikacji: 2015-12-07 07:54:01.
 Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:25:56.
 Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie w uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:24:38.
 Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:23:57.
 Uchwała Nr XII/55/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:22:04.
 Uchwała Nr XII/54/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:21:23.
 Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:20:42.
 Uchwała Nr XI/52/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:14:51.
 Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie uzgodnienie prac pielęgnacyjnych dotyczących pomników przyrody w miejscowości Wsola, gmina Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:13:59.
 Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:13:17.
 Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:12:37.
 Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 września 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-03 08:11:44.
 Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:39:05.
 Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:30:12.
 Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:27:59 | Data modyfikacji: 2015-08-26 14:31:06.
 Uchwała Nr VIII/39/2015 Radu Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-26 14:19:36 | Data modyfikacji: 2015-08-26 14:24:13.
 Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-26 12:37:14 | Data modyfikacji: 2015-08-26 14:25:58.
 Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/80/2008 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-30 13:39:51.
 Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlińsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-30 13:38:55.
 Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-30 13:32:18.
 Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk w sołectwie Bierwce

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-30 13:30:27.
 Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-29 13:15:32.
 Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016–2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-29 13:13:55.
 Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-07-29 13:13:14.
 Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Jedlińsk na 2015 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-18 11:29:40.
 UCHWAŁA NR VII/29/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-18 11:26:13.

Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urba

Załączniki graficzne

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:15:38 | Data modyfikacji: 2015-07-26 22:43:17.
 UCHWAŁA NR VII/34/2015 RADY GMINY W JEDLIŃSKU z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:14:05.
 Uchwała Nr VII/32/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:11:52.
 Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/31/2013 z dnia 30 września 2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:06:04 | Data modyfikacji: 2015-06-18 07:49:06.
 Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:05:20 | Data modyfikacji: 2015-06-18 07:49:49.
 UCHWAŁA Nr VII/28/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:02:08 | Data modyfikacji: 2015-11-17 12:01:01.
 UCHWAŁA Nr VII/27/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:01:03.
 UCHWAŁA Nr VII/26/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 17:00:11.
 Uchwała Nr VII/25/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 16:59:15.
 Uchwała Nr VII/24/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 – 2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-17 16:58:28 | Data modyfikacji: 2015-06-17 17:20:18.
 Uchwała Nr VII/23/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 16:57:44.
 Uchwała Nr VII/22/2015 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2015-06-17 16:55:57.
 Uchwała Nr VI/20/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-28 16:42:59.
 Uchwała Nr VI/19/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-28 16:36:31.
 Uchwała Nr V/11/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-28 16:34:38.
 Uchwała Nr V/9/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-28 16:32:53.
 Uchwała Nr V/1/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-28 16:31:35.
 Uchwała VI/21/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:25:23.
 Uchwała Nr VI/18/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 3–letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlińsk na lata 2015–2017

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:24:37.
 Uchwała Nr VI/17/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:23:27.
 Uchwała Nr VI/16/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:18:43 | Data modyfikacji: 2015-04-10 16:20:31.
 Uchwała Nr VI/15/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:17:34.
 Uchwała Nr VI/14/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:15:22.
 Uchwała Nr VI/13/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:14:16.
 Uchwała VI/12/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:13:14.
 Uchwała Nr V/10/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Stromiec, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji "Budowa drogi na odcinku Sułków – Olszowa Dąbrowa – Wierzchowiny Zielonka"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:12:14.
 Uchwała Nr V/8/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:10:44.
 Uchwała Nr V/7/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:04:23 | Data modyfikacji: 2015-04-10 16:06:40.
 Uchwała Nr V/6/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin "Radomka"

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:02:44.
 Uchwała Nr V/5/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 16:00:07.
 Uchwała Nr V/4/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 15:58:25.
 Uchwała Nr V/3/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2015

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 15:57:07 | Data modyfikacji: 2015-04-10 15:59:06.
 Uchwała Nr V/2/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-04-10 15:55:29.
Data wprowadzenia: 2015-04-10 15:55:29
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk