Uchwała Nr XXVII/92/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:33:21.
 Uchwała nr XXVII/91/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 13:26:06 | Data modyfikacji: 2021-04-12 13:33:43.
 Uchwała Nr XXVII/90/2020 Rady Gminy Jedlińsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 -2026

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:35:57.
 Uchwała Nr XXVII/89/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 13:46:39.
 Uchwała Nr XXVII/88/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 - 2026.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 13:37:35.
 Uchwała Nr XXVII/87/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 13:25:10.
 Uchwała Nr XXVII/86/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 13:13:24.
 Uchwała Nr XXVII/85/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie E. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 13:08:55.
 Uchwała Nr XXVII/84/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 12:55:51.
 Uchwała Nr XXVII/83/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2021 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 12:50:47.
 Uchwała Nr XXVII/82/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 12:47:15.
 Uchwała Nr XXVII/81/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2021.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 12:40:53.
 Uchwała Nr XXVI/80/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jedlińsk.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 12:10:59.

Uchwała nr XXVI/79/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 12:06:18 | Data modyfikacji: 2021-02-16 12:43:55.
 Uchwała Nr XXVI/78/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 - 2026.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 12:00:25.
 Uchwała Nr XXVI/77/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłatay za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2021-01-13 10:55:17 | Data modyfikacji: 2021-01-13 10:57:08.
 Uchwała Nr XXV/76/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 listopada 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:34:10.
 Uchwała Nr XXV/75/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:31:07.
 Uchwała Nr XXIV/74/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:26:58.
 Uchwała Nr XXIV/73/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:24:45.
 Uchwała Nr XXIV/72/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021–2025

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:05:47.
 Uchwała Nr XXIV/71/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:01:00.
 Uchwała Nr XXIV/70/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021r.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:59:21.
 Uchwała Nr XXIV/69/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:57:25.
 Uchwała nr XXIV/68/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:54:34.
 Uchwała Nr XXIV/67/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r. sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:52:46 | Data modyfikacji: 2020-11-24 13:56:11.
 Uchwała Nr XXIV/66/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:51:11.
 Uchwała nr XXIV/65/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-11-24 13:49:28.
 Uchwała Nr XXIII/64/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:15:24.
 Uchwała Nr XXIII/63/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:09:32 | Data modyfikacji: 2020-09-30 14:11:15.
 Uchwała Nr XXIII/62/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr. XXI/52/2020 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:06:27 | Data modyfikacji: 2020-09-30 15:01:14.
 Uchwała Nr XXII/61/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr V/11/2015 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:26:40 | Data modyfikacji: 2020-08-31 12:50:06.
 Uchwała Nr XXII/60/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlińsk na rok szkolny 2020/2021

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:24:20.
 Uchwała Nr XXII/59/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:21:32 | Data modyfikacji: 2020-08-31 12:44:23.
 Uchwała Nr XXII/58/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:13:50.
 Uchwała Nr XXII/57/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 12:04:51.
 Uchwała Nr XXI/56/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 11:49:48.
 Uchwała Nr XXI/55/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 11:45:30.
 Uchwała Nr XXI/54/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 11:42:40.
 Uchwała Nr XXI/53/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-08-31 11:39:21 | Data modyfikacji: 2020-08-31 12:16:43.
 Uchwała Nr XXI/52/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Marta Feruś | Data wprowadzenia: 2020-07-28 12:24:30.
 Uchwała Nr XX/51/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:04:46.
  Uchwała Nr XIX/50/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 14:00:00.
  Uchwała Nr XIX/49/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:58:44.
  Uchwała Nr XIX/48/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:56:31.
  Uchwała Nr XIX/47/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:55:03.
  Uchwała Nr XIX/46/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk – sołtysów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:53:39.
  Uchwała Nr XIX/45/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Jedlińsk nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:51:50.
  Uchwała Nr XIX/44/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:50:18.
  Uchwała Nr XIX/43/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:46:50.
  Uchwała Nr XIX/42/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:45:35.
  Uchwała Nr XIX/41/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:44:02.
  Uchwała Nr XIX/40/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:42:54.
  Uchwała Nr XIX/39/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:38:58.
  Uchwała Nr XIX/38/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:36:11.
 Uchwała Nr XIX/37/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:44:47.
 Uchwała Nr XVII/36/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:40:34.
 Uchwała Nr XVII/35/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-06-03 14:38:26.
 Uchwała Nr XVII/34/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wsola

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:17:35.
 Uchwała Nr XVII/33/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Gutowska

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:15:44.
 Uchwała Nr XVII/32/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzchowiny

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:14:04.
 Uchwała Nr XVII/31/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wielogóra

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:13:38.
 Uchwała Nr XVII/30/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Urbanów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:09:50.
 Uchwała Nr XVII/29/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stare Zawady

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:06:12.
 Uchwała Nr XVII/28/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Romanów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 15:01:59.
 Uchwała Nr XVII/27/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płasków

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:57:28.
 Uchwała Nr XVII/26/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piastów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:55:56.
 Uchwała Nr XVII/25/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaseczno

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:47:35.
 Uchwała Nr XVII/24/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowe Zawady

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:39:26.
 Uchwała Nr XVII/23/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Wola

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:32:40.
 Uchwała Nr XVII/22/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Narty

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:30:54.
 Uchwała Nr XVII/21/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mokrosęk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:28:04.
 Uchwała Nr XVII/20/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ludwików

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:25:42.
 Uchwała Nr XVII/19/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lisów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:18:57.
 Uchwała Nr XVII/18/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kruszyna

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:16:43.
 Uchwała Nr XVII/17/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klwaty

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:08:24.
 Uchwała Nr XVII/16/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:56:48.
 Uchwała Nr XVII/15/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kamińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:52:52.
 Uchwała Nr XVII/14/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeziorno

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:32:46.
 Uchwała Nr XVII/13/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:31:13 | Data modyfikacji: 2020-04-14 15:19:24.
 Uchwała Nr XVII/12/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jedlanka

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:30:42.
 Uchwała Nr XVII/11/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jankowice

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:28:34.
 Uchwała Nr XVII/10/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Janki

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:18:22.
 Uchwała Nr XVII/9/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gutów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:16:34.
 Uchwała Nr XVII/8/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Górna Wola

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:14:52.
 Uchwała Nr XVII/7/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarny Ług

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:12:43.
 Uchwała Nr XVII/6/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Boża Wola

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:08:50.
 Uchwała Nr XVII/5/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bierwiecka Wola

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:06:38.
 Uchwała Nr XVII/4/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bierwce

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 12:48:59.
 Uchwała Nr XVII/3/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-04-14 11:47:30.
 Uchwała Nr XVI/2/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:17:32.
 Uchwała Nr XVI/1/2020 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2020

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:12:06 | Data modyfikacji: 2020-01-29 15:16:16.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:12:06
Data modyfikacji: 2020-01-29 15:16:16
Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek