Uchwała Nr XXVI/63/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-10 07:39:37.
 Uchwała Nr XXVI/62/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-10 07:38:44.
 Uchwała Nr XXVI/61/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-10 07:37:49.
 Uchwała Nr XXVI/60/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-10 07:34:21 | Data modyfikacji: 2017-01-10 07:36:05.
 Uchwała Nr XXVI/70/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Jedlińsk przez inne niż Gmina Jedlińsk osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 16:22:36.
 Uchwała Nr XXVI/69/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury publicznej boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i urządzeń gimnastycznych siłowni plenerowej w miejscowości Lisów realizowanego w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 16:21:42.
 Uchwała Nr XXVI/68/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów infrastruktury publicznej altany z grillem, urządzeń gimnastycznych siłowni w miejscowości Klwatka Szlachecka realizowanych w ramach projektu „Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury – Zagospodarowanie centrum wsi Klwatka Szlachecka”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 16:15:37.
 Uchwała Nr XXVI/67/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020 wraz z Kartami Gminnej Ewidencji Zabytków

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 14:51:43 | Data modyfikacji: 2017-01-13 15:08:51.
 Uchwała Nr XXVI/66/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:42:50.
 Uchwała Nr XXVI/65/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:41:59 | Data modyfikacji: 2017-01-09 13:42:13.
 Uchwała Nr XXVI/64/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:37:42.
 Uchwała Nr XXV/59/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 11:58:32 | Data modyfikacji: 2016-12-28 14:16:19.
 Uchwała Nr XXV/58/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-12-08 11:57:30 | Data modyfikacji: 2016-12-16 07:55:16.
 Uchwała Nr XXV/57/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Stromiec w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa drogi na odcinku Sułków – Olszowa Dąbrowa – Wierzchowiny Zielonka”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 11:56:31.
 Uchwała Nr XXV/56/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 11:55:49.
 Uchwała Nr XXV/55/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-08 11:54:46.
 Uchwała nr XXIV/54/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:19:30.
 Uchwała Nr XXIV/53/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:18:49.
 Uchwała Nr XXIV/52/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2016

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:18:02.
 Uchwała Nr XXIV/51/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:17:18.
 Uchwała Nr XXIV/50/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:16:35.
 Uchwała Nr XXIV/49/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:04:42.
 Uchwała Nr XXIV/48/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:03:42.
 Uchwała Nr XXIII/47/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-24 14:43:20.
 Uchwała Nr XXIII/46/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-24 14:40:56.
 Uchwała Nr XXIII/45/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-24 14:40:12.
 Uchwała Nr XXIII/44/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-10-24 14:25:56.
 Uchwała Nr XXII/43/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 7 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-23 07:38:52.
 Uchwała Nr XXII/42/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-23 07:34:22.
 Uchwała Nr XXI/41/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:06:57.
 Uchwała Nr XXI/40/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:03:15.
 Uchwała Nr XXI/39/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku, utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku oraz nadania statutu

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-09-14 11:02:18.
 Uchwała Nr XX/38/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:23:46.
 Uchwała Nr XX/37/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:22:53.
 Uchwała Nr XX/36/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:17:35 | Data modyfikacji: 2016-07-20 08:19:36.
 Uchwała Nr XX/35/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:14:59.
 Uchwała Nr XX/34/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:11:11.
 Uchwała Nr XX/33/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:10:26.
 Uchwała Nr XX/32/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stanowiących zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. dla mieszkańców miejscowości Klwatka Szlachecka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:09:02.
 Uchwała Nr XX/31/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:08:20.
 Uchwała Nr XIX/ 30/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:05:50.
 Uchwała Nr XIX/29/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:04:17.
 Uchwała Nr XIX/28/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:03:34.
 Uchwała Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:02:40.
 Uchwała Nr XIX/26/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:01:04.
 Uchwała Nr XIX/25/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 08:00:00.
 Uchwała Nr XIX/24/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 07:57:32.
 Uchwała Nr XIX/23/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 07:55:42.
 Uchwała Nr XIX/22/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 07:54:51.
 Uchwała Nr XIX/21/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-07-20 07:54:06.
 Uchwała Nr XVIII/20/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr VII/35/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w granicach sołectw: Romanów, Urbanów, Zawady Nowe, Gutów, Ludwików, Mokrosęk, Narty, Płasków, Bierwce, Górna Wola, Nowa Wola i Jedlanka

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:05:24.
 Uchwała Nr XVIII/19/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Stara Błotnica, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa drogi na odcinku Stare Żdżary – Grodzisko”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:04:33.
 Uchwała Nr XVIII/18/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Stromiec, w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa drogi na odcinku Sułków – Olszowa Dąbrowa – Wierzchowiny Zielonka”

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:03:42.
 Uchwała Nr XVIII/17/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:02:59.
 Uchwała Nr XVIII/16/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:57:44.
 Uchwała Nr XVIII/15/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:55:47.
 Uchwała Nr XVIII/14/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-11 11:54:33.
 Uchwała Nr XVII/13/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 15:18:49.
 Uchwała Nr XVII/12/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 15:18:11.
 Uchwała Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 15:17:30.
 Uchwała Nr XVII/10/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016–2019

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 15:12:48 | Data modyfikacji: 2016-03-30 19:36:22.
 Uchwała Nr XVII/9/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 15:12:00 | Data modyfikacji: 2016-03-30 15:15:43.
 Uchwała Nr XVII/8/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-30 15:11:04.
 Uchwała Nr XVI/7/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 07:36:59.
 Uchwała Nr XVI/6/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlińsk a Gminą Miasta Radomia w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 07:35:53.
 Uchwała Nr XVI/5/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jedlińsk na lata 2016–2020

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 07:35:15.
 Uchwała Nr XVI/4/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry w budynku zlokalizowanym w kompleksie budynków hotelu „U Grubego” położonych w Wielogórze ul. Warszawska 98/100

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 07:33:49.
 Uchwała Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2016-03-02 07:32:27.
 Uchwała Nr XV/2/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-02-15 14:45:17.
 Uchwała Nr XV/1/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2016-02-15 14:41:15 | Data modyfikacji: 2016-02-15 14:46:04.
Data wprowadzenia: 2016-02-15 14:41:15
Data modyfikacji: 2016-02-15 14:46:04
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek