bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr II/14/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Jedlińsk na kadencję 2010-2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:46:51.
 Uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:46:22.
Uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:45:14.
 Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:44:49.
 Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:44:02.
 Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2011 – 2014

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2011-01-11 14:43:11.
 UCHWAŁA NR I/8/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2010r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:38:24.
 Uchwała Nr I/7/2010 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 02.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:36:22 | Data modyfikacji: 2010-12-22 15:37:22.
 Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:35:36.
 Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2010 r. sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:35:06.
 Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2010 r. w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:34:24.
 Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2010 r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:32:37.
 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:32:02.
 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 02.12.2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-12-22 15:31:11.
 UCHWAŁA NR XLIII/44/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 13:35:31.
 Uchwała Nr XLIII/43/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/21/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 12:27:30.
 Uchwała Nr XLIII/42/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2011 - 2014 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 12:25:39 | Data modyfikacji: 2010-11-29 13:01:42.
 Uchwała Nr XLIII/41/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 10:26:29.
 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 10:02:30.
 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 – 2015

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:58:39.
 UCHWAŁA Nr XLIII/ 38/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Jedlińsk i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organu uprawniającego do udzielania ulg.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:57:54.
 Uchwała Nr XLIII/37/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:57:32.
 Uchwała Nr XLIII/36/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jedlińsk na 2011r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:57:09.
 Uchwała Nr XLIII/35/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:56:12.
 Uchwała Nr XLIII/34/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28.10.2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:54:19.
 Uchwała Nr XLII/31/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-11-29 09:30:01.
 Uchwała Nr XLII/33/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30.09.2010 roku w sprawie pomocy finansowej dla gminy Wilków w Powiecie Opolskim, Woj. Lubelskie na usuwanie skutków powodzi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 13:29:18.
 Uchwała Nr XLII/32/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia stanowiska Rady Gminy Jedlińsk zawartego w Uchwale Rady Gminy Jedlińsk Nr XL/23/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 13:27:50.
 Uchwała Nr XLII/30/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie w sprawie intencji przystąpienia Gminy Jedlińsk do Związku Gmin „Podradomska Komunikacja Samochodowa”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 13:15:02.
 Uchwała Nr XLII/29/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrosęk na lata 2010-2018

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 13:13:59.
 Uchwała Nr XLII/28/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagradzania za inkaso

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 13:12:43.
 Uchwała Nr XLII/27/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 09:50:13.
 Uchwała Nr XLII/26/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 09:47:18 | Data modyfikacji: 2010-10-11 09:47:40.
 Uchwała Nr XLI/25/2010 z dnia 23.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jedlińsk na 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-10-11 09:44:01.
 Uchwała nr XL/24/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:54:43.
 Uchwała nr XL/23/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:54:08.
 Uchwała nr XL/22/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:53:16.
 Uchwała nr XL/21/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowego sposobu konsultowania z radą pożytku pbublicznego w razie jej powołania"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:51:59.
 Uchwała nr XL/20/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/2/2010 z dnia 28.01.2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:50:19.
 Uchwała nr XL/19/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:23:07.
 Uchwała nr XL/18/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:13:20.
 Uchwała nr XL/17/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-07-02 14:02:34.
 Uchwała Nr XXXIX/16/10 z dnia 22.04.2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:19:56.
 Uchwała Nr XXXIX/14/10 z dnia 22.04.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jedlińsk na 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:19:05.
 Uchwała Nr XXXVIII/12/10 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:12:50.
 Uchwała Nr XXXVIII/11/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/2/2010

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:10:31.
 Uchwała Nr XXXVIII/10/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:08:35 | Data modyfikacji: 2010-05-04 13:10:39.
 Uchwała Nr XXXVIII/9/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie kontynuacji projektu "Kobieta aktywna-kobietą jutra"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:01:34 | Data modyfikacji: 2010-05-04 13:10:46.
 Uchwała Nr XXXVIII/8/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 13:00:01 | Data modyfikacji: 2010-05-05 14:03:23.
 Uchwała Nr XXXVIII/7/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:58:47 | Data modyfikacji: 2010-05-04 13:10:58.
 Uchwała Nr XXXVIII/6/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:51:54 | Data modyfikacji: 2010-05-04 13:11:05.
 Uchwała Nr XXXVIII/5/2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 12:03:34 | Data modyfikacji: 2010-05-04 13:11:11.
 Uchwała Nr XXXIX/15/2010 z dnia 22.04.2010 roku W sprawie zaciągnięcie długoterminowego kredytu oraz ustanowienie zabezpieczenia

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 11:34:49.
 Uchwała Nr XXXIX/13/2010 z dnia 22.04.2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-05-04 10:53:04.
 Uchwała nr XXXVII/4/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 14:09:47.
 Uchwała nr XXXVII/3/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Jedlińsk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Radomka” z siedzibą w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 14:04:54.

Uchwała nr XXXVII/2/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin pn. "Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego" - Załącznik

 Uchwała nr XXXVII/2/2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin pn. "Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 11:39:58.
 Uchwała nr XXXVII/1/2010 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pn. "Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego"

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2010-02-03 11:38:02.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2010-02-03 11:38:02
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl