bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:06:08.
 Uchwała Nr XV/82/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 15:02:25.
 Uchwała Nr XV/81/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:59:10 | Data modyfikacji: 2020-01-29 14:59:26.
 Uchwała Nr XV/80/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:53:36.
 Uchwała Nr XV/78/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 14:30:38.
 Uchwała Nr XV/77/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:50:14.
 Uchwała Nr XV/76/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:46:14 | Data modyfikacji: 2020-01-29 14:57:42.
 Uchwała Nr XV/75/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2020 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:45:34.
 Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:36:36 | Data modyfikacji: 2020-01-29 14:58:03.
 Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:28:21.
 Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:26:23.
 Uchwała Nr XIV/71/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:37:29.
 Uchwała nr XIV/70/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:35:27.
 Uchwała Nr XIV/69/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jedlińsk Nr XXX/25/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązana z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:33:22.
 Uchwała Nr XIV/68/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. Warszawskiej w Jedlińsku

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:31:56.
 Uchwała Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:29:45.
 Uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:27:26.
 Uchwała Nr XIV/65/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:25:13.
 Uchwała Nr XIV/64/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:19:56.
 Uchwała Nr XIV/63/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 14:16:33.
 Uchwała Nr XIII/62/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:54:49 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:55:53.
 Uchwała Nr XIII/61/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-12-05 13:37:03 | Data modyfikacji: 2019-12-05 13:55:10.
 Uchwała Nr XIII/60/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 10:32:19.
 Uchwała nr XIII/59/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 10:30:19.
 Uchwała Nr XIII/58/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 10:26:14.
 Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 10:19:38.
 Uchwała Nr XIII/56/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 10:14:11.
 Uchwała Nr XIII/55/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:56:22 | Data modyfikacji: 2019-10-31 10:12:27.
 Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:53:17 | Data modyfikacji: 2019-10-31 10:00:05.
 Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:51:38.
 Uchwała nr XIII/52/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:39:40.
 Uchwała nr XIII/51/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:34:06.
 Uchwała Nr XII/50/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:30:38 | Data modyfikacji: 2019-10-31 09:41:32.
 Uchwała Nr XII/49/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:29:02.
 Uchwała Nr XII/48/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:27:23.
 Uchwała Nr XII/47/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:22:00 | Data modyfikacji: 2019-10-31 09:24:45.
 Uchwała Nr XII/46/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:19:00.
 Uchwała Nr XII/45/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 roku o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-10-31 09:15:09.
 Uchwała Nr XI/44/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-26 09:59:19.
 Uchwała Nr XI/43/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-26 09:57:14.
 Uchwała Nr XI/42/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-26 09:55:40.
 Uchwała Nr XI/41/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-26 08:57:18.
  Uchwała Nr X/40/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-22 13:49:16 | Data modyfikacji: 2019-08-22 13:49:27.
 Uchwała Nr X/39/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-22 13:36:25.
 Uchwała Nr X/38/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-08-22 13:16:32.
 Uchwała Nr IX/37/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmiany nazwy Komisji

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:16:21.
 Uchwała Nr IX/36/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:11:11.
 Uchwała Nr IX/35/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:09:55.
 Uchwała Nr IX/34/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:05:50.
 Uchwała Nr IX/33/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 13:02:47.
 Uchwała Nr IX/32/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:59:51.
 Uchwała Nr IX/31/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:58:14.
 Uchwała Nr IX/30/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej położonej na terenie gminy Jedlińsk poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:56:37.
 Uchwała Nr IX/29/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:53:05.
 Uchwała Nr IX/28/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2019 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:51:26.
 Uchwała Nr VIII/27/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:13:30.
 Uchwała Nr VIII/26/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:11:27 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:15:51.
 Uchwała Nr VIII/25/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:09:23.
 Uchwała Nr VIII/24/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:06:24 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:08:14.
 Uchwała Nr VIII/23/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:02:05 | Data modyfikacji: 2019-06-04 12:04:14.
 Uchwała Nr VIII/22/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:58:24.
 Uchwała Nr VIII/21/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 maja 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedlińsk wotum zaufania

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:56:34.
 Uchwała Nr VII/20/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:51:51.
 Uchwała Nr VII/19/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:48:03.
 Uchwała Nr VII/18/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:45:17.
 Uchwała Nr VII/17/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:43:10.
 Uchwała Nr VI/16/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:42:42 | Data modyfikacji: 2019-04-16 10:44:15.
 Uchwała Nr VI/15/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:40:38.
 Uchwała nr VI/14/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:33:53 | Data modyfikacji: 2019-04-16 10:38:03.
 Uchwała VI/13/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:31:15.
 Uchwała nr VI/12/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na rok 2019

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:29:40.
 Uchwała nr VI/11/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Jedlińsk publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:23:31.
 Uchwała nr VI/10/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:19:54.
 Uchwała Nr V/9/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2019–2023

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:40:29.
 Uchwała Nr V/8/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:39:16.
 Uchwała Nr V/7/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:37:22.
 Uchwała Nr V/6/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:35:29.
 Uchwała nr V/5/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:31:18.
 Uchwała Nr V/4/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:27:29.
 Uchwała Nr V/3/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019–2026

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:25:32.
 Uchwała nr IV/2/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Rejonowego w Radomiu wraz z odpowiedzią na skargę

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:21:18.
 Uchwała Nr IV/1/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek | Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:20:04.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2019-04-16 09:20:04
Opublikowane przez: Klaudia Wasiłek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl