bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Rada strona główna 

REGULAMIN RADY GMINY JEDLIŃSK

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa organizację i tryb działania Rady Gminy oraz jej komisji, a w szczególności porządek obradowania i podejmowania uchwał.
§ 2. 1. Pracą Rady Gminy kieruje Przewodniczący Rady.
2. Przewodniczący jest upoważniony także do reprezentowania Rady na zewnątrz.
3. Obsługę kancelaryjno-techniczną Rady Gminy i komisji Rady zapewnia urząd
gminy.
§ 3. 1. Radni wykonują zadania i obowiązki korzystając z uprawnień i ochrony przewidzianej przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw szczególnych.
2. Radni są zobowiązani do zachowania tajemnicy, zarówno w czasie trwania mandatu, jak i po jego wygaśnięciu, w zakresie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową, z którymi zapoznają się w trakcie wykonywania mandatu.
§ 4. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, składające się co najmniej z 5 radnych. Przewodniczący klubu radnych informuje Przewodniczącego Rady Gminy o składzie osobowym klubu oraz o wiążącym członków tego klubu regulaminie wewnętrznym.
2. Kluby radnych nie są organem Rady Gminy i nie mogą być finansowane z budżetu Gminy.
3. Kluby radnych mają prawo:
1) zgłaszania wniosków, zapytań, interpelacji i opinii, do właściwych organów Gminy,
2) współdziałania z Komisjami Rady.
§ 5. 1. Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy, w głosowaniu tajnym.
2. Procedura wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady odbywa się według następujących zasad:
1) zgłoszenie kandydatów na sesji przez radnych lub grupę radnych, 2) ustne potwierdzenie zgody zainteresowanego na kandydowanie,
3) prezentacja kandydatów w kolejności ich zgłoszenia i odpowiedzi kandydatów na pytania radnych,
4) powołanie komisji skrutacyjnej,
5) przeprowadzenie głosowania:
a) wybór Przewodniczącego Rady:
- w I turze głosowania biorą udział wszyscy zgłoszeni kandydaci umieszczeni na liście w porządku alfabetycznym,
- w przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości głosów, powtarza się głosowanie w kolejnych turach,
- przed każdą kolejną turą, skreśla się z listy tego kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów, lub tych kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą równą liczbę głosów,
- każdy z kandydatów może przed lub po zakończeniu kolejnej tury zrezygnować z ubiegania się o wybór, a jego nazwisko wykreśla się z listy kandydatów,
- jeżeli ostatni z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, procedurę wyborów rozpoczyna się ponownie od zgłoszenia kandydatów.
b) wybór Wiceprzewodniczącego Rady:
- w I turze głosowania biorą udział wszyscy zgłoszeni kandydaci umieszczeni na liście w porządku alfabetycznym,
- Wiceprzewodniczącym Rady zostaje pierwszy lub pierwszy i drugi w kolejności kandydat, którzy uzyskali największą bezwzględną liczbę głosów,
- w razie uzyskania takiej samej liczby głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie tylko dla tych kandydatów,
- w przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej ilości głosów, powtarza się głosowanie w kolejnych turach,
- przed każdą kolejną turą skreśla się z listy tego kandydata, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów,
- każdy z kandydatów może po każdym głosowaniu zrezygnować z ubiegania się o wybór, a jego nazwisko wykreśla się z listy kandydatów,
- jeżeli ostatni z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, procedurę wyborów rozpoczyna się ponownie od zgłaszania kandydatów.
6) podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady.
3. Szczegółową procedurę wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy i radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy określają odrębne regulaminy przyjęte w drodze uchwały.
§ 6. 1. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy, w głosowaniu tajnym.
2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji na najbliższej sesji, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

DZIAŁ II
SESJA RADY GMINY
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

§ 7. 1. Rada Gminy obraduje na sesjach, a stanowisko swoje wyraża w formie uchwał, w szczególności:
1) w sprawach merytorycznych zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji,
2) w sprawach porządkowych, związanych z przebiegiem sesji,
3) w sprawach niemerytorycznych o charakterze ogólnospołecznym bądź lokalnym w postaci:
a) deklaracji – zawierających samo zobowiązanie się do określonego postępowania,
b) oświadczeń – zawierających stanowisko w określonej sprawie,
c) apeli – zawierających formalne niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania.
§ 8. 1. Rada Gminy odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Ustala się następujące rodzaje sesji:
1) zwyczajna,
2) nadzwyczajna,
3) uroczysta,
4) wspólna z innymi radami gmin.
3. Wspólna sesja może być zwołana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla terenów objętych zakresem działania sąsiednich rad oraz z okazji uroczystości.
4. Do wspólnych sesji mają zastosowanie ogólne zasady, dotyczące zwoływania i prowadzenia sesji.
§ 9. W obradach Rady Gminy mogą uczestniczyć mieszkańcy oraz osoby spoza terenu Gminy, przedstawiciele instytucji, urzędów i przedsiębiorstw, oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Publiczność oraz zaproszeni goście mają prawo przebywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

Rozdział II
PRZYGOTOWANIE SESJI

§ 10. 1. Przewodniczący Rady zwołuje sesje. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i niezbędnymi materiałami informacyjnymi związanymi z przedmiotem obrad.
2. Radnych zawiadamia się o sesji najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
3. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2, Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczeniu nowego terminu. Wniosek o odroczenie sesji w takim przypadku może być zgłoszony tylko przed odczytaniem porządku obrad.
4. Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Na wniosek wójta przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady Gminy.
6. Zawiadomienie o planowanej sesji podaje się do wiadomości publicznej:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
2) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu,
3) w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sołtysów.
§ 11. Sesje Rady Gminy są jawne.

Rozdział III
ZASADY OBRADOWANIA

§ 12. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy otwiera „radny senior” – najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji. „Radny senior” przyjmuje ślubowanie radnych i prowadzi obrady sesji do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.
2. Po odczytaniu roty wywoływani alfabetycznie radni kolejno wstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Można dodać także słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy obejmują mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
§ 13. 1. Sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek Przewodniczącego Rady, Wójta lub radnego, można postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie, na drugim posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 można postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku sesji na jednym posiedzeniu, konieczność rozszerzenia porządku sesji, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub informacji, czy inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie Gminy właściwe obradowanie lub rozstrzyganie spraw.
§ 14. 1. Otwarcie sesji Rady Gminy następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły „otwieram sesję Rady Gminy Jedlińsk”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje odpowiednio przepis § 13 pkt 3 Regulaminu.
§ 15. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Gminy porządek obrad, do którego radni mogą wprowadzić zmiany.
2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić Wójt i każdy radny. Wniosek o zmianę porządku obrad musi być przyjęty bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy.
3. W przypadku zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (sesja nadzwyczajna), Rada Gminy wprowadza zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
§ 16. 1. Porządek obrad sesji powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie porządku obrad,
2) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
3) informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady,
4) sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informację o pracy Wójta w okresie od poprzedniej sesji; sprawozdanie składa Wójt lub wyznaczona przez niego osoba,
5) sprawozdanie z prac stałych komisji Rady między sesjami przedstawione przez przewodniczącego komisji lub osobę przez niego wyznaczoną,
6) interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
7) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
8) udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
9) wolne wnioski, w tym wnioski i zapytania sołtysów,
10) oświadczenia radnych i sołtysów.
2. Przy sporządzaniu porządku obrad sesji, na której rozpatrywany będzie projekt budżetu, powinny być uwzględnione punkty porządku obrad uwzględnione w odrębnej uchwale.
3. Porządek obrad nie dotyczy sesji, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
§ 17. 1. Interpelacje, wnioski i zapytania kieruje się do Wójta.
2. Interpelację składa się w sprawach zasadniczych dla ogółu mieszkańców Gminy.
3. Interpelacje można składać na sesji lub w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana na najbliższej sesji lub pisemnie – na wniosek radnego, w ciągu miesiąca od daty jej złożenia.
§ 18. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Gminy, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów stosuje się przepisy § 17 ust. 4.
§ 19. 1. Przewodniczący Rady zgodnie z ustalonym porządkiem, otwiera i zamyka dyskusję nad każdym z punktów.
2. Pierwszym mówcą jest wnioskodawca uchwały.
3. Opinię właściwej komisji Rady w każdej sprawie będącej przedmiotem obrad sesji przedkłada przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego sprawozdawca.
4. Jeżeli w komisji Rady, której stanowisko było przedmiotem dyskusji zaistniała rozbieżność, drugim przemawiającym jest sprawozdawca mniejszości.
5. Jeżeli opinia komisji Rady jest negatywna, komisja opinię swoją uzasadnia i przedstawia Radzie Gminy.
6. Przed przystąpieniem do dyskusji nad przedłożonymi materiałami, radni i wyjątkowo sołtysi mogą zgłaszać krótkie zapytania do wnioskodawcy podjęcia uchwały lub sprawozdawcy komisji opiniującej uchwałę.
7. Listę mówców prowadzi jeden z Wiceprzewodniczących Rady.
8. Przewodniczący obrad udziela głosu radnym i sołtysom według kolejności zgłoszeń.
9. Wystąpienie wnioskodawcy i sprawozdawcy komisji Rady oraz przedstawiciela klubu radnych nie może trwać dłużej niż 25 minut, a wystąpienie radnego i sołtysa w debacie 15 minut, chyba że przewodniczący obrad ze względu na wagę przedmiotu debaty dopuści dłuższy czas wystąpień lub w konkretnej sprawie mówca na przedłużenie czasu wystąpienia, uzyska akceptację większości radnych obecnych na sesji, udzieloną w formie głosowania.
10. W debacie nad daną sprawą można zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne wystąpienie w tej samej sprawie nie może trwać dłużej, niż 10 minut.
11. O przedłużeniu czasu wystąpienia lub o dodatkowym udzieleniu mówcy głosu decyduje Przewodniczący obrad.
12. Przewodniczący obrad może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem radnego „proszę o merytoryczną dyskusję”. Po dwukrotnym przywołaniu mówcy Przewodniczący obrad może odebrać przemawiającemu głos.
13. Po zakończeniu debaty, Przewodniczący obrad udziela głosu wnioskodawcy uchwały lub sprawozdawcy komisji Rady w celu ustosunkowania się do zgłoszonych wniosków i propozycji.
14. Wnioski Komisji Rady i radnych zgłaszane podczas debaty nad danym punktem porządku obrad winny być precyzyjnie sformułowane i muszą być przegłosowane w trakcie obrad. Projekt uchwały, co do którego wniesiono przegłosowane poprawki, winien być skierowany do wnioskodawcy w celu sformułowania treści projektu uchwały.
15. Przewodniczący obrad może zabierać głos w każdej chwili obrad.
16. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję i osobom spośród publiczności.
17. Poza kolejnością przewodniczący obrad udziela głosu Wójtowi lub wskazanym przez Wójta pracownikom urzędu w celu wyjaśnienia wątpliwości powstałych w trakcie debaty.
§ 20. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz nad przestrzeganiem w ich toku powagi i porządku na sali obrad.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie mówcy zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący obrad, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokóle sesji. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady Gminy.
3. Przewodniczący obrad, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
§ 21. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym bądź sprostowania błędnie zrozumianej lub niewłaściwie przytoczonej wypowiedzi. Wystąpienie takie nie może trwać dłużej niż pięć minut.
2. Do wniosków formalnych należą w szczególności wnioski dotyczące:
1) sprawdzenia quorum,
2) ograniczenia czasu przemówień,
3) przeliczenia głosów,
4) głosowania bez dyskusji,
5) odesłania projektu uchwały do komisji,
6) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
7) zarządzenia przerwy,
8) zamknięcia listy mówców.
§ 22. 1. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby Przewodniczący obrad może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowanie poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub w innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę „zamykam sesję Rady Gminy Jedlińsk”.

Rozdział IV
ZASADY GŁOSOWANIA

§ 23. Procedura głosowania jest następująca:
1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały,
2) głosowanie nad wnioskiem o skierowanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez właściwą komisję,
3) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych przepisów projektu uchwały według ich kolejności wynikającej z projektu uchwały; w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek, Przewodniczący obrad kieruje się zasadą poprawek najdalej idących,
4) głosowanie nad wnioskiem ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek lub wobec ich braku – głosowanie projektu uchwały bez poprawek.
§ 24. 1. Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Z zastrzeżeniem § 25, w głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki lub kart do głosowania. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza głosy Przewodniczący obrad przy pomocy Wiceprzewodniczących.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokóle sesji.
§ 25. 1. Głosowanie imienne jest formą głosowania jawnego. Rada Gminy podejmuje uchwały w tej formie w przypadkach przewidzianych w ustawie, w niniejszym Statucie oraz w innych przypadkach – na mocy § 25 ust. 2.
2. Przewodniczący zarządza głosowanie imienne na wniosek ⅓ ustawowego składu Rady Gminy.
3. Głosowanie imienne przeprowadza się w sposób następujący: Przewodniczący wyczytuje nazwiska radnych po czym radny określa swoje stanowisko „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
§ 26. 1. Tajne głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie trzyosobowym, wybrana spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego komisji.
2. Przed przystąpieniem do głosowania komisja skrutacyjna objaśnia zasady głosowania.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują przy użyciu kart do głosowania zatwierdzonych przez Radę Gminy i opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.
§ 27. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, jeżeli uzyskał większą liczbę głosów „za” od liczby głosów „przeciw”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. W przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch projektów uchwał dotyczących tej samej sprawy, przewodniczący rady zarządza głosowanie imienne w sprawie przyjęcia projektu pod obrady. Przyjęty zostaje ten projekt, który uzyskał największą liczbę głosów „za”.
§ 28. Reasumpcja głosowania jest dopuszczalna tylko w trakcie tego samego posiedzenia Rady Gminy i wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu w uprzednio podjętej uchwale.

Rozdział V
UCHWAŁY

§ 29. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1) Wójt,
2) radny,
3) Komisja Rady,
4) Klub radnych,
5) Rada Sołecka.
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady oraz w sprawach najbardziej istotnych co do zgodności uchwały z prawem przez radcę prawnego lub innego prawnika.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, w uzasadnionych przypadkach na wniosek Przewodniczącego Rady, ⅓ ustawowego składu Rady Gminy lub Wójta, Rada Gminy może postanowić o głosowaniu uchwały nie zaopiniowanej przez właściwą komisję.
§ 30. 1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały,
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które w szczególności powinno zawierać:
1) wyjaśnienie celu uchwały,
2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma zostać uregulowana podjętą uchwałą,
3) przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych i finansowych.
§ 31. Postępowanie z projektami uchwał:
1) projekty uchwał muszą być złożone do Rady Gminy najpóźniej na 14 dni przed sesją,
2) stanowisko do spraw obsługi Rady prowadzi rejestr złożonych projektów uchwał,
3) rejestr projektów uchwał zawiera:
a) numer ewidencyjny,
b) datę wpływu,
c) tytuł projektu uchwały,
4) każdy projekt uchwały otrzymuje dekretację odnośnie skierowania do stosownej komisji Rady, celem wydania opinii. Dekretacji dokonuje Przewodniczący Rady.
5) projekty uchwał niezłożone przez Wójta, dotyczące wydatków z budżetu muszą uzyskać pozytywną opinię Wójta.
§ 32. 1. Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, który przewodniczył obradom.
2. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została podjęta.
3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał, który zawiera liczbę porządkową, numer uchwały, datę podjęcia uchwały, określenie w jakiej sprawie uchwała została podjęta, i przechowuje się wraz z protokółami sesji Rady Gminy. Rejestr uchwał prowadzi urząd gminy.
4. Uchwały przekazuje się Wójtowi w ciągu siedmiu dni od daty ich podjęcia, a w przypadkach określonych w ust. 5 – niezwłocznie.
5. Wójt obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia, a uchwał w sprawie przepisów porządkowych – 2 dni od daty ich podjęcia.
6. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwały Rady Gminy na zasadach określonych w ust. 5.
§ 33. l. Z każdego posiedzenia Rady Gminy sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer i datę oraz miejsce obrad, a także numery uchwał,
2) nazwiska nieobecnych członków Rady Gminy (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
3) stwierdzenie przyjęcia protokołu poprzednich obrad,
4) ustalony porządek dzienny obrad,
5) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
6) czas trwania obrad,
7) podpis prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi, łamane przez cyfry roku pisane cyframi arabskimi.
3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji Rady Gminy.
4. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, listy pozostałych osób uczestniczących w sesji, teksty uchwał przyjętych przez Radę Gminy, protokóły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
5. Protokóły są ewidencjonowane w spisie spraw w teczce z protokółami z sesji Rady Gminy, który zawiera liczbę porządkową, numer protokołu i datę odbycia sesji.
§ 34. 1. Odpis protokołu winien być w ciągu 10 dni roboczych przekazany Wójtowi.
2. Protokóły obrad przechowuje się w siedzibie urzędu.
§ 35. Protokół wykłada się do wglądu w siedzibie urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na następnej sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do chwili głosowania nad przyjęciem protokołu na sesji Rady Gminy. O ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta. Jeżeli wniosek nie będzie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy.

DZIAŁ III
RADNI

§ 36. 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany.
2. Radni powinni utrzymywać stałą więź z wyborcami przez:
1) informowanie wyborców o stanie spraw gminy,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
3) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy,
4) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy,
5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy.
§ 37. 1. Radni potwierdzają swoja obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
§ 38. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż raz w roku.
§ 39. Radni ponoszą odpowiedzialność przed Radą Gminy i wyborcami za udział i wyniki swej pracy w Radzie Gminy.
§ 40. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie o jakiej mowa w ust. 1 podejmuje Rada Gminy po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień.
§ 41. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada Gminy może powołać komisje doraźną do szczegółowego zbadania wszelkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 42. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasu zwolnienia w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, określające termin, charakter zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
§ 43. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Wójt udziela radnym pomocy w wykonywaniu ich mandatu (realizowaniu ich uprawnień) i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady Gminy we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
4. Radni zobowiązani są uczestniczyć, w ramach przewidzianych w budżecie gminy środków finansowych, w szkoleniach i kursach odpowiadającym merytoryce pełnionych funkcji.

DZIAŁ IV
KOMISJE RADY GMINY

§ 44. 1. Procedura przeprowadzenia wyboru poszczególnych składów komisji Rady:
1) zgłoszenie kandydatów na sesji przez radnych,
2) ustne potwierdzenie zgody na bycie członkiem komisji,
3) w przypadku zgłoszenia kandydatury własnej przez radnego nie wymaga się ustnego potwierdzenia zgody na bycie członkiem komisji. Za wybranych w skład osobowy Komisji Rady uważa się tych kandydatów, którzy ustnie potwierdzili zgodę na bycie członkiem komisji (z wyjątkiem określonym w pkt 3), a następnie wpisali się na listę członków komisji.
2. Komisje podlegają Radzie Gminy.
3. Rada Gminy może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności komisji w każdym czasie.
4. Radny zobowiązany jest pracować w co najmniej 2 stałych komisjach. W pracach komisji Rady, mogą uczestniczyć radni nie będący członkami komisji, bez prawa głosowania. Z obowiązku pracy w komisjach stałych zwolniony jest Przewodniczący Rady Gminy.
5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin stanowiący załącznik nr 5 do Statutu. Postanowienia określone w § 4, § 23 i § 24 Regulaminu Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie także do pozostałych komisji Rady.
6. Skład stałych komisji Rady, z zastrzeżeniem ust. 7, liczy 7 osób.
7. W skład Komisji Budżetu i Finansów wchodzą: wszyscy przewodniczący komisji stałych oraz, wybrany przez Radę Gminy, jeden z Wiceprzewodniczących Rady Gminy, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego tej komisji. Wyboru Przewodniczącego Komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy. Przepisy § 5 ust. 2 pkt 4 i pkt 5 lit. a tiret drugie mają zastosowanie odpowiednio.
8. Przewodniczącego komisji, z wyjątkiem określonym w ust. 7, powołuje i odwołuje komisja.
9. Pierwsze posiedzenie komisji Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
10. Komisje Rady zbierają się w miarę potrzeb.
11. Przewodniczący komisji zwołuje jej posiedzenia w ustalonym przez siebie terminie, określając porządek obrad.
12. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać jej posiedzenie na wniosek co najmniej ⅓ członków Komisji lub Przewodniczącego Rady, lub Wójta. Posiedzenie musi odbyć się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
13. Posiedzenie komisji może zwołać także Przewodniczący Rady, uzasadniając cel jego zwołania.
14. Szczegółowe zasady działania, komisje ustalają we własnym zakresie.
15. Komisje Rady nie powinny obradować w tym samym terminie. Nie dotyczy to wspólnych posiedzeń komisji.
16. Komisje przedstawiają Radzie Gminy plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
§ 45. Do zadań komisji stałych należy:
1) opiniowanie poszczególnych projektów uchwał Rady Gminy oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli, a także przez Wójta,
4) przyjmowanie oraz analizowanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady Gminy i Wójta w zakresie kompetencji komisji.
§ 46. 1. Posiedzenie komisji Rady jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.
2. Posiedzenie prowadzi przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego członek komisji.
3. Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Z posiedzeń komisji Rady sporządza się protokół, zawierający kolejny numer posiedzenia komisji danej kadencji, porządek posiedzenia, przyjęte rozstrzygnięcia, głosy w dyskusji, listę obecności oraz dane protokolanta. Protokół podpisuje prowadzący obrady oraz protokolant. Protokół jest przyjmowany na bieżącym lub najbliższym posiedzeniu komisji.
5. Za sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji odpowiada przewodniczący komisji Rady.
6. Opinie komisji są przedstawiane na sesji w formie ustnej lub pisemnej.
7. Negatywne opinie do projektów uchwał muszą być sformułowane na piśmie oraz zawierać szczegółowe uzasadnienie.
8. W ważnych sprawach przewodniczący komisji mają prawo wystąpić do Rady Gminy o powołanie eksperta.
9. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 47. 1. Rada Gminy może powołać także komisje doraźne w celu dokonania określonych czynności.
2. Zakres działania i skład osobowy komisji doraźnej określa Rada Gminy w uchwale o jej powołaniu.
§ 48. Do komisji doraźnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałych.
§ 49. 1. Komisje Rady, zwłaszcza dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym, należącym do właściwości kilku komisji, powinny podejmować współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia oraz uchwalając wspólne wnioski i opinie.
2. W przypadku wspólnych posiedzeń komisji, członkowie tych komisji wybierają ze swojego grona prowadzącego obrady.
3. Wspólne posiedzenia komisji mogą obradować przy co najmniej 50% składu radnych, każdej komisji.
4. Komisje Rady mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad Gmin czy Rady Powiatu.

DZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50. Skargi i wnioski, do których rozpatrzenia i załatwienia właściwa jest Rada Gminy, rejestruje się w rejestrze skarg i wniosków. Skargi i wnioski wraz z dokumentacją związaną z ich rozpatrzeniem i załatwieniem przechowuje się w przedmiotowych teczkach aktowych, określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.
§ 51. Przewodniczący Rady przekazuje skargę Komisji Rewizyjnej lub innej komisji właściwej ze względu na przedmiot skargi w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
§ 52. Uchwałę Rady Gminy w sprawie załatwienia skargi lub odpowiedzi na skargę rozpatrzoną przez Radę Gminy podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Wiceprzewodniczący Rady i przesyła niezwłocznie skarżącemu.
§ 53. Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu i udziela pomocy we właściwej jego interpretacji.

 

Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk | Data wprowadzenia: 2015-08-20 15:15:42.

Zobacz:
 Radni . 
Data wprowadzenia: 2015-08-20 15:15:42
Opublikowane przez: Tobiasz Kucharczyk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl