bip.jedlinsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy jedlinsk.pl
Uchwały strona główna 
 Uchwała Nr XIX/62/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:17:33.
 UCHWAŁA NR XIX/61/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:17:06 | Data modyfikacji: 2013-01-29 14:15:37.
 UCHWAŁA NR XIX/60/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:16:42.
 UCHWAŁA NR XIX/59/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:16:06.
 UCHWAŁA NR XIX/58/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:15:41.
 UCHWAŁA Nr XIX/57/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:14:20.
 Uchwała Nr XIX/56/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 28 GRUDNIA 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:12:46.
 Uchwała Nr XIX/55/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:10:29 | Data modyfikacji: 2013-01-23 15:20:00.
 UCHWAŁA Nr XIX/54/2012 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:07:33.
 Uchwała Nr XVIII/53/ 2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:50:50.
 U C H W A Ł A Nr XVIII/52/2012 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:50:27.
 U c h w a ł a Nr XVIII/51/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:44:49.
 UCHWAŁA Nr XVIII/50/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:43:39 | Data modyfikacji: 2012-12-07 09:44:11.
 UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:43:07 | Data modyfikacji: 2013-01-09 11:46:39.
 Uchwała Nr XVIII/48/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:32:36.
 Uchwała Nr XVIII/47/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012 r. sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców korzystających z wodociągów wiejskich na terenie gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:31:57.
 Uchwała Nr XVII/46/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:44:41.
 Uchwała Nr XVII/45/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:43:46.
 Uchwała Nr XVII/44/ 2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:43:01.
 Uchwała Nr XVII/43/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:42:23.
 Uchwała Nr XVIII/42/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:41:12 | Data modyfikacji: 2012-12-04 07:41:44.
 UCHWAŁA Nr XVII/41/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 października 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:40:40.
 Uchwała Nr XVII/40/2012 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-12-04 07:38:24.
 Uchwała Nr XVI/39/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:26:01.
 UCHWAŁA NR XVI/38/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 września 2012r. w sprawie wydawania gazety samorządowej przez Gminę Jedlińsk

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:25:34.
 UCHWAŁA NR XVI/37/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 września 2012r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jedlińsku

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:25:10.
 UCHWAŁA Nr XVI/36/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:24:33.
 Uchwała Nr XVI/35/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:23:40.
 Uchwała Nr XVI/34/2012 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 28 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:20:16 | Data modyfikacji: 2012-10-30 14:29:22.
 UCHWAŁA Nr XVI/33/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 09:19:47.
 Uchwała Nr XVI/32/2012 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-10-23 08:47:47.
 UCHWAŁA NR XV/31/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:14:51.
 Uchwała Nr XV/30/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk”.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:02:30.
 Uchwała Nr XV/29/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:01:53.
 UCHWAŁA NR XV/28/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Jedlińsk infrastruktury technicznej – kanału sanitarnego kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Jedlanka od Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:01:29.
 UCHWAŁA Nr XV/27/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 09:00:03.
 UCHWAŁA NR XV/26/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:59:30.
 UCHWAŁA Nr XV/25/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:58:55.
 Uchwała Nr XV/24/2012 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:57:43.
 UCHWAŁA Nr XIV/23/2012 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok zakładu opieki zdrowotnej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:57:05.
 UCHWAŁA Nr XIV/22/2012 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:45:35.
 UCHWAŁA Nr XIV/21/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:43:49.
 Uchwała Nr XIV/20/2012 Rady Gminy JEDLIŃSK z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:40:53.
 UCHWŁA Nr XIV/19/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:34:35.
 UCHWAŁA Nr XIV/18/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 08:30:58.
 UCHWAŁA NR XIII/17/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-14 09:05:37.
 UCHWAŁA NR XIII/16/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-14 09:05:06.
 UCHWAŁA NR XIII/15/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-05-14 09:04:37 | Data modyfikacji: 2012-05-14 09:07:02.
 Uchwała Nr XII/14/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla sołectwa Klwatka Szlachecka z terenu gminy Jedlińsk.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:42:10.
 Uchwała Nr XII/13/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:41:48.
 Uchwała Nr XII/12/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk na 2012 rok.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:41:25.
 Uchwała Nr XII/11/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-20 07:40:52.
 UCHWAŁA NR XII/10/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 marca 2012r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-20 07:38:14.
 Uchwała Nr XII/9/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji Gminy Jedlińsk projektu systemowego „Bądź aktywny – bądź najlepszy” na lata 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-20 07:37:44.
 Uchwała Nr XII/8/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-20 07:37:09.
 Uchwała NR XII/7/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2014.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-19 15:13:54.
 Uchwała Nr XII/6/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-19 14:00:18.
 Uchwała Nr XII/5/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-19 13:57:22.
 Uchwała Nr XII/4/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012 roku W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-19 13:45:41.
 Uchwała Nr XII/3/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-19 13:23:41.
 Uchwała Nr XII/2/2012 Rady Gminy J e d l i ń s k z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2012 – 2015.

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-19 13:23:09.
 Uchwała Nr XII/1/2012 Rady Gminy J E D L I Ń S K z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Sułek | Data wprowadzenia: 2012-04-19 13:22:11.

Zobacz:
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
   2010
   2011
   2012
   2013
   2014
   2015
   2016
   2017
   2018
   2019
   2020
   2021
Data wprowadzenia: 2012-04-19 13:22:11
Opublikowane przez: Krzysztof Sułek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jedlinsk.pl